Niepełnosprawny politolog o sobie

Niepełnosprawny politolog o sobie

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!
Wojciech Kaniuka
Woj­ciech Kaniu­ka

Niepełnosprawny poli­tolog o sobie samym — bardziej z for­mal­nego punk­tu widzenia. Strona ta jest moją auto­prezen­tacją. Jestem otwarty na współpracę.

Z wyk­sz­tałce­nia jestem mag­istrem poli­tologii, nato­mi­ast z wyboru lekarzy – osobą niepełnosprawną.

Mieszkam w Iław­ie – w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim – która jest bard­zo chęt­nie odwiedzana przez turys­tów, szczegól­nie w sezonie waka­cyjnym.

Cier­pię na Dziecięce Poraże­nie Móz­gowe (czterokończynowe) z bard­zo głęboki­mi zaburzeni­a­mi mowy. Mimo to, mając cho­ci­aż­by na uwadze fakt roz­wo­ju innowa­cyjnego zjawiska, jakim jest obec­nie telepra­ca, chcę real­i­zować się zawodowo – zarówno w celu samo­re­al­iza­cji jak i osiąg­nię­cia pełnej i satys­fakcjonu­jącej mnie nieza­leżnoś­ci finan­sowej –  do osiąg­nię­cia czego przy­da mi się, niewąt­pli­wie, pełne wyk­sz­tałce­nie wyższe, które zdobyłem 26 czer­w­ca 2009 roku, uzysku­jąc tytuł mag­is­tra poli­tologii.

Moja niepełnosprawność nie jest dla mnie więk­szą przeszkodą w zdoby­wa­niu wyk­sz­tałce­nia jak i real­iza­cji planów zawodowych.

Za swo­ją przyszłość w dziedzinie zdoby­wa­nia wiedzy i wyższego wyk­sz­tałce­nia uważam  tryb  e-learn­ing  (mam już w tym zakre­sie pię­ci­o­let­nie doświad­cze­nie w postaci studiów I i II stop­nia), nato­mi­ast swo­ją przyszłość zawodową wiążę z coraz bardziej powszech­nym zjawiskiem telepra­cy, Nie wyk­luczam także dal­szej edukacji.

Jestem         ambit­ny,         aser­ty­wny,    kreaty­wny  i  upar­ty – w sposób kon­sek­went­ny dążę do wyz­nac­zonego przez siebie celu.

Nie ukry­wam, że strona ta ma za zadanie wypro­mować mnie jako osobę zdol­ną do pod­ję­cia konkret­nej współpra­cy. O jaki rodzaj czyn­noś­ci dokład­nie mi chodzi? Odpowiedź na to pytanie zna­j­du­je się pod zakład­ką OFERTA WSPÓŁPRACY!

Serdecznie zapraszam!

mgr  Woj­ciech Kaniu­ka

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn