Cele zawodowe

Cele zawodowe

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Cele zawodowe, do real­iza­cji których nieustan­nie dążę. Na pewno nie jest to pro­ces ani łatwy, ani krót­ki.. Uważam jed­nak. że — mimo wielu bari­er — warto…

Czego szukam…?

Jestem zain­tere­sowany telepracą  na stanowisku copy­writ­era, redak­to­ra, blogera, mod­er­a­to­ra forum inter­ne­towego i/lub web­mas­tera.

Szukam pra­cy, która stworzy mi szan­sę lep­szego samoroz­wo­ju i dostar­czy więk­szej satys­fakcji. Intere­su­je mnie wykony­wanie zadań twór­czych, kreaty­wnych, które będą zgodne z kierunk­iem mojego wyk­sz­tałce­nia oraz moi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi do których zal­iczam: poli­tykę, pra­wo, funkcjonowanie insty­tucji pub­licznych, a przede wszys­tkim społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego (mam tu szczegól­nie na względzie prob­le­my osób niepełnosprawnych) oraz zjawisko społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego – czemu dałem wyraz w swo­jej pra­cy mag­is­ter­skiej.

Cele zawodowe — czyli czym jest dla mnie praca?

Pra­ca ma dla mnie nie tylko wymi­ar stricte finan­sowy — zarobkowy. Widzę w niej przede wszys­tkim szan­sę na samo­re­al­iza­cję i rozwój oso­bisty. Jest ona dla mnie także for­mą reha­bil­i­tacji i sposobem na inte­growanie się ze społeczeńst­wem. Uważam, że w jakimś sen­sie jest ona miernikiem wartoś­ci nas samych.

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn