Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Doświad­cze­nie zawodowe, które doty­chczas zdobyłem i zapewne będę zdoby­wał nadal. Jestem bowiem otwarty na pode­j­mowanie nowych wyzwań.

Doświadczenie zawodowe — wykaz okresu zatrudnienia i pracodawców

OBECNIE Vavate­cch Sp. z.o.o. w Warsza­w­ie – stanowisko: spec­jal­ista ds. mar­ketingu w try­bie telepra­cy

VI – X 2017 Vavat­e­ch Sp. z.o.o. w Warsza­w­ie. Staż orga­ni­zowany przez Fun­dację Akty­wnej Reha­bil­i­tacji — region warmińsko-mazurs­ki, Iława

X 2011 – VI 2016 Rand­stad Pol­s­ka Sp. z.o.o. w Warsza­w­ie do wykony­wa­nia pra­cy tym­cza­sowej na rzecz Ogólnopol­s­ka Baza Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych Sp. z.o.o. Sp. K., 35 – 005 Rzeszów, Plac Jana Kil­ińskiego 2, COLLIS Sp. z.o.o. S.K.A., Ogólnopol­s­ka Baza Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Kuncel­man, Ogólnopol­skie Cen­trum Szkole­nia dla Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych w Prze­myślu, stanowisko: anal­i­tyk inter­ne­towy

IIIV 2015 Fun­dac­ja Kon­cept Europa – por­tal UniaEuropejska.org

Prak­ty­ka dzi­en­nikars­ka (staż):

  • pisanie artykułów new­sowych z dziedziny inte­gracji europe­jskiej —  zwłaszcza z zakre­su gospo­dar­ki, poli­ty­ki oraz poli­ty­ki zagranicznej;
  • doskonale­nie swo­jego warsz­tatu dzi­en­nikarskiego oraz rozwi­janie wiedzy o tem­atyce inte­gracji europe­jskiej, sto­sunków między­nar­o­dowych, poli­ty­kigospo­dar­ki;
  • research codzi­en­nych wydarzeń z zakre­su inte­gracji europe­jskiej oraz bieżącej poli­ty­ki

Ogól­na oce­na prak­ty­ki: bard­zo dobra

Ref­er­enc­je dzi­en­nikarskie wys­taw­ił pan Tomasz Bet­ka, redak­tor naczel­ny por­talu UniaEuropejska.org

III 2010 – XII 2011 Mikrotech S.A. w Krośnie – stanowisko: oper­a­tor wprowadza­nia danych

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn