Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Kursy i szkole­nia, które ukończyłem z włas­nej inic­jaty­wy, zgod­nie ze swoi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi, pref­er­enc­ja­mi oraz możli­woś­ci­a­mi.

Kursy i szkolenia — certyfikaty

Certyfikat - Tworzenie stron www
Cer­ty­fikat — Tworze­nie stron www

III 2017   Cer­ty­fi­kat wydany przez fir­mę Vavat­e­ch Sp. z.o.o.Tworze­nie stron www: 35 godzin wykładów i warsz­tatów

Certyfikat Akademii PARP – Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP
Cer­ty­fikat – Pozyski­wanie fun­duszy UE na pro­jek­ty w MŚP

X 2013     Cer­ty­fikat Akademii PARPPozyski­wanie fun­duszy UE na  pro­jek­ty w MŚP

Certyfikat Akademii PARP – Jak założyć własną firmę?
Cer­ty­fikat – Jak założyć włas­ną fir­mę?

XI 2011    Cer­ty­fikat Akademii PARPJak założyć włas­ną fir­mę?

Certyfikat Akademii PARP – Planowanie własnej kariery zawodowej
Cer­ty­fikat – Planowanie włas­nej kari­ery zawodowej

X 2011      Cer­ty­fikat Akademii PARPPlanowanie włas­nej kari­ery zawodowej

Kursy i szkolenia — zaświadczenie

Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu Komputerowego
Zaświad­cze­nie o Ukończe­niu Kur­su Kom­put­erowego

IX 2001    Kurs Kom­put­erowy stop­nia pod­sta­wowego zor­ga­ni­zowany przez Państ­wowy Fun­dusz Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych w Olsz­tynie – 30 godzin, w tym 25 godzin zajęć prak­ty­cznych

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn