Obsługa komputera

Obsługa komputera

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Obsłu­ga kom­put­era jest czyn­noś­cią, bez której nie wyobrażam sobie wielu istot­nych rzeczy: ukończenia studiów, pod­ję­cia pra­cy czy bycia akty­wnym społecznie.

Obsługa komputera. Co potrafię…?

Obsłu­ga sys­te­mu oper­a­cyjnego Win­dows 98 i XP, 7, 10, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Pow­er­Point, MS Front­Page.

Tworze­nie i admin­is­trac­ja stron inter­ne­towych:

  • HTML,
  • CSS,
  • CMS — Word­Press.

Komputer w moim życiu…

Staw­iam przede wszys­tkim na tworze­nie stron inter­ne­towych oraz copy­writ­ing. Te dwie czyn­noś­ci pochła­ni­a­ją więk­szość mojego cza­su, jaki spędzam przed kom­put­erem. Jest on także moim pod­sta­wowym narzędziem komu­nikacji. Nie gram w gry kom­put­erowe. Po pros­tu tego nie lubię. Lubię za to zdoby­wać wiedzę, pozyski­wać infor­ma­c­je, komen­tować rzeczy­wis­tość oraz poz­nawać intere­su­ją­cych ludzi.

Dzię­ki kom­put­erowi wyrażam siebie…

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn