Wykształcenie zdobyte przeze mnie

Wykształcenie zdobyte przeze mnie

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Wyk­sz­tałce­nie zdobyte przeze mnie. Najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące prze­biegu mojej edukacji w ciągu dekady: 1999 — 2009.

STUDIA

2007–2009

Dyplom magistra
Dyplom mag­is­tra

Wyższa Szkoła Zarządza­nia i Bankowoś­ci w Poz­na­niu — fil­ia we Wrocław­iu, kierunek: Poli­tolo­gia, spec.: Poli­ty­ka admin­is­tra­cyj­na, tryb: nies­tacjonarny na odległość, ukończe­nie studiów z wynikiem dobrym plus

 

2004–2007

Dyplom licjencjata
Dyplom licenc­ja­ta

Wyższa Szkoła Human­isty­czno-Eko­nom­icz­na w Łodzi, Wydzi­ał Human­isty­czny; kierunek: Poli­tolo­gia, spec.: Między­nar­o­dowe sto­sun­ki poli­ty­czne, stu­dia I stop­nia, tryb: e-learn­ing, ukończe­nie studiów z wynikiem dobrym plus

 

SZKOŁA ŚREDNIA

1999–2004

Zespół Szkół im Bohaterów Wrześ­nia 1939 Roku w Iław­ie; Tech­nikum eko­nom­iczne, spec.: Finanse i Rachunkowość, zakońc­zone obroną pra­cy dyplo­mowej – na ocenę bard­zo dobrą, śred­nia ocen na świadectwie mat­u­ral­nym: 4,5

Świadectwo Dojrzałości - Technikum
Świadect­wo Dojrza­łoś­ci — Tech­nikum

Dyplom Uzyskania Tytułu Zawodowego
Dyplom Uzyska­nia Tytułu Zawodowego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stype­ndi­um Preze­sa Rady Min­istrów

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn