Zainteresowania

Zainteresowania

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Zain­tere­sowa­nia, które mnie doty­czą niek­tórym mogą wydać się dość specy­ficzne, dlat­ego zan­im do nich prze­jdę, napiszę po pros­tu co lubię… A lubię:

 • muzykę,
 • lep­sze filmy,
 • podróże i wiosen­no-let­nie „spac­ery” moim nieco pod­starza­łym już wózkiem elek­trycznym,
 • sport.

Zainteresowania konkretne

Do moich zain­tere­sowań należą:

 • poli­ty­ka
  lubię obser­wować i komen­tować — zapraszam na Opin­ioLogię,
 • copy­writ­ing
  lubię pisać — jest to moja ulu­biona for­ma pra­cy. Pisanie to także moje hob­by, jed­na z najlep­szych form spędza­nia wol­nego cza­su, ale przede wszys­tkim najlep­sza możli­wość wyraże­nia siebie,
 • pra­wo,
 • społeczeńst­wo oby­wa­tel­skie – szczegól­nie sytu­ac­ja osób niepełnosprawnych,
 • funkcjonowanie insty­tucji pub­licznych,
 • zjawisko społeczeńst­wa infor­ma­cyjnego,
 • tworze­nie i admin­is­trac­ja stron inter­ne­towych
  lubię tworzyć nowe rzeczy, które przy­cią­ga­ją uwagę,
 • akty­w­na reha­bil­i­tac­ja
  dla mnie jest ona w jakimś sen­sie sub­sty­tutem sportu, którego nie mogę upraw­iać. Przede wszys­tkim jed­nak jest to najlep­sza for­ma inte­growa­nia się z inny­mi ludź­mi.

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn