Znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Zna­jo­mość języków obcych nie jest moją naj­moc­niejszą stroną. Poliglotą nie jestem, choć staram się dok­sz­tał­cać w tym zakre­sie.

Znajomość języków obcych

Język angielski

Poziom pod­sta­wowy, bard­zo prze­cięt­ny w mowie i piśmie. Staram się uży­wać go w komu­nikacji online. Po raz pier­wszy zetknąłem się z tym językiem w szkole śred­niej, a następ­nie na stu­di­ach pier­wszego stop­nia (licenc­jac­kich). Z włas­nej inic­jaty­wy — choć nie ukry­wam, że w bard­zo dużych odstę­pach cza­sowych —  doszkalam się na różnych kur­sach, które zna­j­du­ję w Internecie. Stanowi to dla mnie swego rodza­ju powtórkę mate­ri­ału, do którego co pewien czas wracam.

Język francuski

Poziom pod­sta­wowy, bard­zo prze­cięt­ny w piśmie.

Staram się nadra­bi­ać bra­ki.

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn