OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY

Spodobała Ci się moja strona lub jej część? Poleć ją innym!

Oferta współpracy

OFERTA WSPÓŁPRACY doty­czy:
 • copy­writin­gu - to coś więcej niż tylko umiejętne pisanie tek­stów. Copy­writ­ing kreu­je różnego rodza­ju treś­ci, które są nace­chowane przede wszys­tkim ele­men­ta­mi mar­ketingowy­mi. Pozwala to na zwięk­sze­nie widocznoś­ci i pop­u­larnoś­ci pro­duk­tu lub usłu­gi. Nie moż­na utożsami­ać go ze zwykłą reklamą, a już na pewno jest on całkow­itym prze­ci­wieńst­wem zjawiska, które potocznie jest nazy­wane nagaby­waniem klien­tów. Moim zadaniem, jako copy­writ­era, jest dostar­cze­nie czytel­nikowi rzetel­nych infor­ma­cji na tem­at pro­duk­tów, usług oraz pod­miotów, które je ofer­u­ją. Nie opowiadam bajek, staw­iam na konkre­ty! W swo­jej pra­cy wyko­rzys­tu­ję następu­jące metody: 
  • AIDA Con­cept
  • Reguła KISS
  • Meto­da 5W+1H
  • Meto­da USP
  • CTAC2A
  • N.O.R.
 • tworzenia stron www
  • HTML
  • CSS
  • CMS — Word­Press

Stworzę na zamówienie:

 • artykuł
 • recen­zję
 • news
 • opis
 • stronę inter­ne­tową

Kontakt

E-mail

Facebook

Google+

LinkedIn