E-Polityka.pl

W tym miejs­cu zapraszam serdecznie do czy­ta­nia moich feli­etonów, które ukaza­ły się na stronach por­talu inter­ne­towego E-polityka.pl.

Prasa światowa o zbliżających się wyborach w Polsce

Prasa światowa o zbliżających się wyborach w Polsce

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu E-Polityka.pl, w dniu 13.10.2007 r., pod adresem: http://www.e-polityka.pl/a.10947.d.37.Prasa_swiatowa_o_zblizajacych_sie_wyborach_w_Polsce.html Przedter­mi­nowe wybo­ry par­la­men­tarne wzbudza­ją bard­zo wiele emocji – jak się okazu­je, nie tylko w Polsce, ale również zagranicą, a konkret­nie widoczne jest to na łamach świa­towej prasy. Warto więc zas­tanow­ić się, co o obec­nej – jakże gorącej – sytu­acji poli­ty­cznej na naszym pod­wórku myślą otacza­ją­cy nas sąsiedzi. Co myślą, ale może należy odpowiedzieć sobie również na pytanie, czego oczeku­ją po 21 październi­ka 2007 – jakich wyników się spodziewa­ją? W kim widzą ewen­tu­al­nego part­nera poli­ty­cznego, gospo­dar­czego, a także w jakimś sen­sie społecznego dla…

Read More Read More

Następca Putina (Zubkow)?

Następca Putina (Zubkow)?

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu E-Polityka.pl, w dniu 01.10.2007 r., pod adresem: http://www.e-polityka.pl/a.10790.d.60.Nast_pca_Putina__Zubkow__.html Pomi­mo, że wybo­ry prezy­denck­ie w Rosji mają odbyć się za kil­ka miesię­cy, już ter­az trwa­ją speku­lac­je, kto obe­jmie schedę po Putinie – a właś­ci­wie, kto zostanie jego „pomaza­ńcem”. 14 wrześ­nia br. pre­mierem Rosji został Wik­tor Zubkow. Społeczeńst­wo rosyjskie nie wie właś­ci­wie nic o nowym pre­mierze, ale za to prezy­dent go zna i mu ufa – a to jest najważniejsze. Rodzi się więc pytanie: kim jest właś­ci­wie sam Zubkow i czym zasłużył się „carowi”, sko­ro ten obdarzył go tak bez­granicznie wielkim zau­faniem? Ist­nieje…

Read More Read More

Zbrojenia Rosji

Zbrojenia Rosji

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu E-Polityka.pl, w dniu 17.09.2007 r., pod adresem: http://www.e-polityka.pl/a.10626.d.60.Zbrojenia_Rosji.html Od jakiegoś cza­su mówi się, że Ros­ja zaczy­na się zbroić. Takie stwierdze­nie w sto­sunku do tak specy­ficznego państ­wa, jakim jest Fed­er­ac­ja Rosyjs­ka – decy­du­je o tym przede wszys­tkim nota his­to­rycz­na jak i współczesne położe­nie oraz ogól­noświa­towa postawa, na którą wpły­wa­ją dosyć wyraziste poglądy – deter­min­u­je pow­stawanie wielu bard­zo licznych pytań w zakre­sie zbro­jeń, a najważniejsze z nich brz­mi następu­ją­co: jaki fak­ty­czny charak­ter i cel mają współczesne zbro­je­nia Rosji? Skup­my się więc może najpierw na charak­terze tychże zbro­jeń. Do koń­ca 2016 roku Ros­ja…

Read More Read More

Zagraniczna percepcja Powstania Warszawskiego

Zagraniczna percepcja Powstania Warszawskiego

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu E-Polityka.pl, w dniu 21.08.2007 r., pod adresem: http://www.e-polityka.pl/a.10350.d.0.Zagraniczna_percepcja_Powstania_Warszawskiego.html Blisko dwa tygod­nie temu byliśmy świad­ka­mi obchodzenia 63. roczni­cy Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Prze­cięt­ny Polak nie ma na ogół więk­szych prob­lemów z udzie­le­niem odpowiedzi na pytanie, z czym kojarzy się mu pier­wszy dzień sierp­nia, nato­mi­ast prze­cięt­ny obcokra­jowiec już nieste­ty tak. Skąd ta niewiedza? Moim zdaniem, Pow­stanie Warsza­wskie było i jest trak­towane przez społeczność między­nar­o­dową jako wewnętrz­na sprawa Pol­s­ki. Dla nas – Polaków jest to kole­jne bard­zo ważne wydarze­nie his­to­ryczne, które w jakimś stop­niu dorównu­je swo­ją rangą Pow­stan­iom: Listopad­owe­mu oraz Sty­czniowe­mu.…

Read More Read More

Obecna sytuacja w Iraku – sukcesy i niepowodzenia USA

Obecna sytuacja w Iraku – sukcesy i niepowodzenia USA

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu E-Polityka.pl, w dniu 08.08.2007 r., pod adresem: http://www.e-polityka.pl/a.10232.d.0.Obecna_sytuacja_w_Iraku___8211__sukcesy_i_niepowodzenia_USA.html Od inter­wencji w Iraku upłynęły już przeszło cztery lata. Nie wiado­mo jed­nak, czy sam atak na Irak moż­na określić mianem inter­wencji. Przez wielu ludzi, czy nawet przez pewną część społecznoś­ci między­nar­o­dowej, woj­na ta jest po pros­tu zwykłym aktem agresji doko­nanym przez glob­alne mocarst­wo, jakim są Stany Zjed­noc­zone Amery­ki. Anal­izu­jąc jakiekol­wiek wydarzenia czy ogól­ną sytu­ację w Iraku należy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki cel ma ta woj­na? Bush rozpoczął ją pod szyl­dem wal­ki z między­nar­o­dowym ter­ro­ryzmem, jed­nak czy przy­pad­kiem nie „rozkrę­cił” on przez to jeszcze bardziej…

Read More Read More