Osobliwi.pl

W tym miejs­cu zapraszam serdecznie do czy­ta­nia moich feli­etonów, które ukazu­ją się na stronach por­talu inter­ne­towego Osobliwi.pl.

Wybory niepełnosprawnych Polaków

Wybory niepełnosprawnych Polaków

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu Osobliwi.pl, w dniu 21.01.2010 r., pod adresem: http://osobliwi.pl/article/view/wybory-niepelnosprawnych-polakow-10  Rok 2010 jest rok­iem wybor­czym. Będziemy wybier­ać Prezy­den­ta RP, a także decy­dować o tym, kto będzie przez kole­jne cztery lata rządz­ił naszy­mi mały­mi ojczyz­na­mi. Media i znane auto­ry­te­ty będą namaw­iały nas do udzi­ału w głosowa­niu, bo jak wiado­mo, Polak potrafi się wykazać …, ale niską frek­wencją – nieste­ty. Są też wśród nas tacy, którzy chcieli­by głosować, ale ze wzglę­du na niepełnosprawność lub podeszły wiek nie mogą spełnić swo­jego oby­wa­tel­skiego obow­iązku. Z tego wzglę­du warto ukazać, co w tym zakre­sie pro­ponu­je nam…

Read More Read More

Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych

Polityka Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu Osobliwi.pl, w dniu 8.10.2009 r., pod adresem: http://osobliwi.pl/article/view/polityka-unii-europejskiej-wobec-osob-niepelnosprawnych-7 Przez wiele lat poli­ty­ka wobec osób niepełnosprawnych w kra­jach europe­js­kich była inspirowana głównie poprzez dzi­ała­nia dwóch orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych: Rady Europy i Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych. Z ich osiąg­nięć korzys­ta Unia Europe­js­ka, która tworzy obec­ną strate­gię dzi­ałań na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez Zgro­madze­nie Ogólne Nar­o­dów Zjed­noc­zonych 20 grud­nia 1993 roku zostały przyjęte „Stan­dar­d­owe zasady wyrówny­wa­nia szans osób niepełnosprawnych”, które trak­tu­je się jako normy zwycza­jowe prawa między­nar­o­dowego. Stanow­ią one pod­stawę tworzenia nowego pra­wodaw­st­wa oraz inspirację dla pro­gramów dzi­ała­nia na rzecz…

Read More Read More

e-Learning i jego rola w kształceniu osób niepełnosprawnych

e-Learning i jego rola w kształceniu osób niepełnosprawnych

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu Osobliwi.pl, w dniu 8.10.2009 r., pod adresem: http://osobliwi.pl/article/view/elearning-i-jego-rola-w-ksztalceniu-osob-niepelnosprawnych-4 e-Learn­ing moż­na śmi­ało uznać za rewolucję w naucza­niu, szczegól­nie jeśli chodzi o szkol­nict­wo wyższe. Jeszcze kil­ka lat temu mówie­nie o stu­diowa­niu za pośred­nictwem Inter­ne­tu zal­iczano do pobożnych życzeń futu­rysty­cznych. Dziś jest to nie tylko fakt zas­tany, ale coraz bardziej rozwi­ja­ją­ca się meto­da naucza­nia, która stwarza szanse dla osób, które z powodu niepełnosprawnoś­ci – jak i wielu innych względów – mają utrud­nioną drogę do samoroz­wo­ju i samo­re­al­iza­cji. e-Learn­ing został rozpowszech­niony przez firmy, które ofer­owały szkole­nia na swoich stronach  inter­ne­towych. Obec­nie obszarem, w którym odgry­wa on najwięk­szą…

Read More Read More

Telepraca – nadzieje i polskie realia

Telepraca – nadzieje i polskie realia

Pier­wszy raz tekst ten ukazał się na stronach por­talu Osobliwi.pl, w dniu 30.09.2009 r., pod adresem: http://osobliwi.pl/article/view/telepraca-nadzieje-i-polskie-realia-2 Z telepracą najwięcej nadziei wiążą dwie grupy społeczne: oso­by niepełnosprawne i kobi­ety, a także wszyscy ci, którzy z jakichkol­wiek innych powodów nie mogą zaist­nieć na „trady­cyjnym” rynku pra­cy. Chci­ałbym w tym miejs­cu zestaw­ić ze sobą dwie płaszczyzny: założe­nia stricte teo­re­ty­czne odnośnie pro­jek­tu telepra­cy oraz sposób jego real­iza­cji w pol­s­kich warunk­ach. Reg­u­lac­je prawne odnośnie telepra­cy zna­j­du­ją się w pol­skim Kodek­sie pra­cy od 2007 roku. Definic­ja zawarta w art. 128  tegoż Kodek­su mówi nam, iż oso­ba, która świad­czy pracę powin­na zna­j­dować się w miejs­cu pra­cy lub…

Read More Read More